ΝΟΜΟΣ 4039/2012 Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό

 

 

Άρθρο 9

Περισυλλογή και διαχείριση

αδέσποτων ζώων συντροφιάς

1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περι−

συλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συ−

ντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα

αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους δήμων,

καθώς και από φιλoζωικές ενώσεις και σωματεία σε

συνεργασία με τον αρμόδιο Δήμο, εφόσον αυτά διαθέ−

τουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων

σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων

και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των

ζώων.

7. Σε κάθε περίπτωση τα ζώα συντροφιάς, που υι−

οθετούνται, σημαίνονται άμεσα ηλεκτρονικά και κα−

ταγράφονται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση με

τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού και του οριστικού

ιδιοκτήτη τους και υποβάλλονται σε αποπαρασίτωση

και εμβολιασμό. Κατά την παράδοση ενός ζώου για

υιοθεσία υπογράφεται η «Δήλωση Υιοθεσίας ζώου από

νέο ιδιοκτήτη» μεταξύ του υπευθύνου του καταφυγίου

ή του φιλοζωϊκού σωματείου και του νέου ιδιοκτήτη,

σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Δήλωση Υιοθεσίας Ζώου»

του Παραρτήματος 4.

Άρθρο 8

Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες

1. Επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συ−

ντροφιάς σε κάθε κατοικία. Στις πολυκατοικίες, που

αποτελούνται από δύο διαμερίσματα και πάνω, επιτρέ−

πεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς

σε κάθε διαμέρισμα με την προϋπόθεση ότι αυτά: α)

διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη τους

ή τον κάτοχό τους, β) δεν παραμένουν μόνιμα στις βε−

ράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος,

γ) η παραμονή στα διαμερίσματα πολυκατοικιών τελεί

υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ευζωί−

ας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών

διατάξεων περί κοινής ησυχίας και δ) έχουν ελεγχθεί

ηλεκτρονικά, έχουν σημανθεί, καταγραφεί και φέρουν

βιβλιάριο υγείας.

Δεν μπορεί να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συ−

ντροφιάς με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, εφόσον

πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδα−

φίου. Με τον ίδιο κανονισμό μπορεί να περιορίζεται ο

μέγιστος αριθμός των ζώων, που επιτρέπονται, στα δύο

(2) ζώα ανά διαμέρισμα.

2. Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς, που

έχουν σημανθεί και καταχωρισθεί νομίμως και φέρουν

βιβλιάριο υγείας, στις μονοκατοικίες με την προϋπόθε−

ση ότι τηρούνται οι κανόνες καλής μεταχείρισης και

ευζωίας των ζώων, καθώς και οι ισχύουσες υγειονομι−

κές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής

ησυχίας.

3. Απαγορεύεται η διατήρηση και παραμονή ζώων συ−

ντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.

Επιτρέπεται όμως στην πυλωτή, στην ταράτσα, στον

ακάλυπτο χώρο και στον κήπο εφόσον υφίσταται η

ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των ιδι−

οκτητών.

Άρθρο 16

Κακοποίηση των ζώων

α. Με την επιφύλαξη ειδικά προβλεπόμενων περιπτώ−

σεων της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας,

καθώς και της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παρα−

γράφου 4 του άρθρου 9 απαγορεύεται ο βασανισμός, η

κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδή−

ποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας

κατ’ αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο

πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός. Η

στείρωση του ζώου καθώς και κάθε άλλη κτηνιατρική

πράξη με θεραπευτικό σκοπό, δεν θεωρείται ακρωτη−

ριασμός.

β. Απαγορεύεται, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κι−

νηματογραφικών ταινιών και γενικότερα οπτικοακουστι−

κού υλικού εκπαιδευτικού προσανατολισμού, η πώληση,

εμπορία και παρουσίαση – διακίνηση μέσω διαδικτύου

οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο

ή άλλου είδους κινηματογραφικού ή φωτογραφικού

υλικού στα οποία απεικονίζεται οποιαδήποτε πράξη

βίας εναντίον ζώου, καθώς και σεξουαλική συνεύρεση

μεταξύ ζώων ή μεταξύ ζώου και ανθρώπου με σκοπό

το κέρδος ή τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που

παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά. Στην ανωτέρω

απαγόρευση συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της

μονομαχίας μεταξύ ζώων.

γ. Σε περίπτωση τραυματισμού ζώου συντροφιάς

σε τροχαίο ατύχημα, ο υπαίτιος της πράξης αυτής,

υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον οικείο Δήμο,

προκειμένου να παρασχεθεί στο τραυματισμένο ζώο η

απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα.

You may also like